จอมทองจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย วันที่ 17 มีนาคม 2562


    นายปกครอง  พลเมือง ผู้อำนวยการเขตจอมทอง แจ้งว่า สำนักงานเขตจอมทองกำหนดจัดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 บริเวณหมู่บ่้านชัยกูล แขวงจอมทอง เขตจอมทอง เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตจอมทอง