วันไตโลก ตรวจสุขภาพฟรีตลอดงาน!


21 มีนาคม 2562โรงพยาบาลราชพิพัฒน์จัดงานวันไตโลก ประชาชนสามารถนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนร่วมงานและรับบริการตรวจค่าการทำงานของไต ตรวจระดับน้ำตาล ระดับไขมันในเลือด ตรวจสายตา สุขภาพฟัน และมีกิจกรรมจับสลากรับของรางวัลได้ตามวันและเวลาดังกล่าว